Om ARKUM

ARKUM tillhör Sveriges Akademiska Ryttarförening (SAR). SAR finns på sju universitet och högskolor runt om i Sverige och dessutom finns liknande föreningar i flera andra länder runt om i världen. SAR tillhör i sin tur det internationella studentryttarförbundet AIEC.

ARKUMs rullande verksamhet är ridlektioner som anordnas varje vecka. Utöver det ordnar vi även andra aktiviteter så som medlemskvällar, tävlingar, kurser med mera. Har du en rolig idé på en aktivitet som vi kan ordna? Tveka inte att höra av dig!

När du rider med oss på ARKUM behöver du inte binda upp dig att rida en dag i veckan en hel termin. Istället anmäler du dig efter hand till vår mail de veckor du vill och kan rida.

Styrelsen 2024

Ordförande – Ella Alakulju

Född: 2000

Utbildning: Tandläkarprogrammet

Hej! Ella heter jag och kommer från Haparanda. Jag flyttade till Umeå i början av 2020 för att studera till tandläkare. Började rida på ridskola när jag var 10 år och sedan dess har hästar och stallet alltid legat varmt om hjärtat. Som tur är hittade jag ARKUM nästan direkt efter att jag började studera här. Det här blir mitt fjärde år i styrelsen (och ev den sista då jag förhoppningsvis tar examen om ca 9 månader). Hoppas vi ses i stallet!

Vice ordförande – Karin Björk

Född: 1990

Utbildning: Läkarprogrammet

Hej! Karin heter jag och kommer från Stockholm. Jag flyttade upp till Umeå 2021 för att börja plugga och som tur är tog det inte lång tid innan jag hittade ARKUM. Mitt hästintresse har gått lite i perioder under uppväxten men de senaste åren har hästar och ridning blivit en självklar del i mitt liv. Stallet är helt enkelt den bästa platsen för att varva ner och fylla på med energi!

Tävlingsansvarig/SAR-representant och Sekreterate – Hanna Wallin

Född: 1998

Utbildning: Psykologprogrammet

Hej! Jag heter Hanna och kommer från Järna. Jag flyttade till Umeå 2021 för att studera till psykolog. Började rida islandshäst när jag var 6 år och sedan dess och fick min första egna islandshäst när jag var 16. Innan jag flyttade till Umeå fick hon tyvärr somna in. Det blev väldigt tomt utan någon häst i livet och efter en rad medryttarhästar hittade jag ARKUM. Jättekul och lite läskigt att testa på storhäst och speciellt hoppning! Det här blir mitt första år i styrelsen efter 4 terminer i ARKUM. Vi ses i stallet!

Kassör – Sinéad Obrey

Född: 1998

Utbildning: Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Hej! Jag heter Sinéad och kommer från Kyrkslätt, en lite mindre kommun utanför Helsingfors i Finland. Jag flyttade till Umeå och började plugga här år 2022. Jag har vuxit upp i stallet och varit skötare, medryttare och ägt en ponny i mina yngre år. Uteritt och hoppning var, och är ännu, mina stora favoriter. Det här blir mitt första år i styrelsen, så jag ser fram emot att träffa mer av er under årets gång! Vi ses i stallet!

Webbsansvarig – Josefine Larsson

Född: 1985

Utbildning: Läkarprogrammet

Hej! Jag heter Josefine och har flyttat upp till Umeå för att studera, har vuxit upp i Bollnäs och ridit på Bollnäs ridskola under min uppväxt. Inte visste jag att ARKUM fanns när jag flyttade upp hit, en kursare tipsade mig och nu är stallet på lördagar höjdpunkten på veckan. ARKUM för alla ryttare som studerar i Umeå!

Andra akademiska ridklubbar

 • AEIC – Internationella Studentryttarforbundet (Association Internationale des Etudiants Cavaliers)
 • SAR – Svenska Akademiska Ryttarförbundet
 • LARK – Linköpings Akademiska Ridklubb
 • LARS – Lunds Akademiska Ryttarsällskap
 • UARK – Uppsala Akademiska Ridklubb
 • GARS – Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
 • SSEC – Stockholm Student Riders
 • JUSA – JUSA Equestrian Club

Stadgar

Akademiska Ryttarklubben i Umeå stadgar
Antagna första gången 1993-10-17
Reviderade 1997, 2006, 2018, 2020 och 2021.

Klubben och dess ändamål

 • 1 Akademiska Ryttarklubben Umeå (Arkum) utgör en sammanslutning av ridintresserade studenter, lärare och forskare vid Umeå Universitet och därtill knutna övriga läroanstalter.
 • 2 Arkum har sitt säte i Umeå.
 • 3 Arkum vill främja intresset för ridning och hästsport i allmänhet, samt få till stånd en kamratlig anda bland studenter, lärare och forskare och andra hästintresserade både inom och utom Arkum.

Förhållande till Urf

 • 4 Arkums till Svenska Ridsportförbundet anknutna moderförening är Urf, Umeå Ryttarförening.

Medlemskap och avgifter

 • 5 För medlemskap i Arkum krävs det ett aktivt studerande vid universitet, högskola, eller liknande eftergymnasial utbildning. Studerande är bosatt i eller har utbildning kopplad till Västerbottens län. Detta möjliggör deltagande på Arkums ridlektioner. Stödmedlemskap exkluderande uppsuttna aktiviteter kan också tecknas av lärare, forskare och tidigare studenter. Om vägande skäl föreligger äger Arkums styrelse vetorätt mot ett enskilt medlemskaps giltighet.
 • 6a För medlemskap erfordras erlagd årsavgift till Arkum, samt för medlemmar verksamma vid moderföreningen även erlagd årsavgift till denna. Årsavgiften till Arkum fastställs vid Arkums ordinarie årsmöte.
 • 6b För medlem verksam vid moderföreningen genom Arkums ridlektioner skall lektionsavgiften vara Arkum tillhanda senast en vardag innan aktuell lektion. Betalning som inkommer efter denna dag räknas således som försenad. Styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift på 50 kr för varje enskild försenad lektionsavgift.
 • 7 Till hedermedlem på livstid kan årsmötet kalla person som visat särskilt intresse för föreningen och/eller dess syften. Hedersmedlem väljs vid Arkums ordinarie årsmöte med mist 2/3 majoritet. Om 2/3 majoritet ej erhålls ska ej ärendet tas till protokollet.

Utträde och uteslutning

 • 8 Utträde ur Arkum under löpande verksamhetsår ska ske skriftligen till styrelsen. Om årsavgift ej erlagts under verksamhetsåret anses medlem ha utträtt ur klubben. Medlemsavgift ska dock ha erlagts för deltagande i aktiviteter.
 • 9 Medlem kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas ur klubben samt få sitt medlemskap avbrutet om
  • medlem motarbetar Arkum och/eller dess ändamål. ARKUM kommer ej att betala tillbaka medlemsavgiften.
  • medlem ej bedöms som lämplig att deltaga på ridlektioner efter bedömning av ridläraren att lektionen ej kan genomföras på ett säkert sätt eller en lämplig nivå. ARKUM betalar tillbaka hela medlemsavgiften om så önskas. URF betalar ej tillbaka medlemsavgiften.
  • medlem ej betalar lektionsavgift eller medlemsavgift trots upprepade påminnelser. Varken ARKUM eller URF kommer att betala tillbaka medlemsavgiften. Medlem är betalningsskyldig för icke betalda avgifter.

Beslutande organ

 • 10 Arkums beslutande organ är årsmöte, allmänt möte samt styrelsemöte.

Verksamhets- och räkenskapsår

 • 11 Arkums verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Stadgeändring, upplösning

 • 12 För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst 21 dagars mellanrum. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske.
 • 13 För upplösning av Arkum krävs beslut vid två på varandra allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att upplösning ska ske. Arkums tillgångar ska fördelas enligt följande:
  • Utgifter och skulder betalas, därefter
  • fördelas återstående medel till organisation/er som arbetar i Arkums anda eller för hästens väl, efter samma beslutsordning som för beslut om upplösning av föreningen.

Rösträtt

 • 14 Varje medlem äger en röst vid årsmöte och allmänt möte. Förutom rörande ärenden som stadgas i paragraferna 7, 12 och 13 kan beslut tas med enkel röstövervikt.
 • 15 Ordförande äger, vid lika röstetal, utslagsröst.

Årsmöte och övriga klubbmöten

 • 16 Årsmöte ska äga rum senast 15 februari. Kallelse till årsmöte och allmänt möte ska ske senast 21 dagar i i förväg, på enligt styrelsen beslutat sätt. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 14 dagar före mötet. Dessa ska vara skriftliga och även tillgängliga för övriga medlemmar senast en vecka före mötet.
 • 17 Ärenden vid årsmöte. Följande ärenden ska förekomma:
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Fråga om mötet är behörigt utlyst
  • Val av två justeringspersoner
  • Godkännande av dagordning
  • Föregående årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse för föregående år
  • Ekonomisk berättelse för föregående år
  • Revisionsberättelse för föregående år
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av ordförande för kommande verksamhetsår
  • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
  • Val av revisor
  • Val av valberedning
  • Fastställande av årsavgifter
  • Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
  • Mötets avslutande
 • 18 Ärenden vid allmänna klubbmöten. Följande ärenden ska förekomma:
  • Fråga om mötet är behörigt utlyst
  • Val av två justeringspersoner
  • Godkännande av dagordning
  • Föregående mötesprotokoll
  • Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
  • Mötets avslutande

Styrelsen

 • 19 Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för ett verksamhetsår. Styrelsen ska bestå av ordförande och 4, 6, 8 eller 10 övriga ledamöter samt 2 till 4 suppleanter. Styrelsen utser internt vice ordförande, sekreterare, kassör samt representanter till SAR, Urf samt till andra organisationer där Arkum bör representeras i enlighet med respektive organisations föreskrifter.
 • 20 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För styrelsebeslut krävs enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna.
 • 21 Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna klubbens firma.
 • 22 Styrelsens åligganden är att:
  • Verka för Arkums ändamål.
  • Handha löpande verksamhet.
  • Verkställa beslut som tagits vid årsmöte och allmänna möten.
  • Tillse att räkenskaper förses.
  • Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelser.
  • Förbereda ärenden och motioner inför årsmöte och allmänna möten.
  • Övervaka stadgarnas efterlevnad.
 • 23 Arkum-medlem äger rätt att närvara vid Arkums styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt.

Revision

 • 24 Årsmötet ska utse minst en revisor, som ej får inneha andra förtroendeuppdrag i föreningen, för att granska Arkums räkenskaper.
 • 25 För revision ska Arkums styrelse tillse att vald revisor erhåller klubbens räkenskaper i god tid före årsmötet. Revisorn ska i god tid före årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.

Valberedning

 • 26 Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en är sammankallande.

Ekonomiskt ansvar

 • 27 För Arkums förbindelser gäller endast klubbens tillgångar.

Uttagning till Svenska Akademikermästerskapen (SAM)

 • 28 Representanter till ARKUMs lag i Svenska Akademikermästerskapen (SAM) ska återspegla både skicklighet och engagemang i föreningen. Styrelsen utser vilka som blir uttagna till ARKUMs trupp i dressyr och hoppning samt eventuella reserver utifrån hur uttagningen har sett ut det året, samt med hänsyn till deltagarnas engagemang i föreningen.

Övrigt

 • 29 Om något i Arkums verksamhet inte skulle täckas av dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Urfs och SARs stadgar och därutöver Svenska Ridsportförbundets eller SAIFs (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) i nu nämnd ordning.

Stalltjänst

 • 30 Som ridande medlem i ARKUM åtagar man sig att genomföra tilldelad ideell stalltjänst i samband med ARKUMs ridlektioner ett antal gånger per termin. Ordförande eller vice ordförande tilldelar stalltjänsten emellan de som rider ridlektionen.