Stadgar

Antagna första gången 1993-10-17
Reviderade 1997, 2006 och 2018

Klubben och dess ändamål

§1 Akademiska Ryttarklubben Umeå (Arkum) utgör en sammanslutning av ridintresserade studenter, lärare och forskare vid Umeå Universitet och därtill knutna övriga läroanstalter.

§2 Arkum har sitt säte i Umeå.

§3 Arkum vill främja intresset för ridning och hästsport i allmänhet, samt få till stånd en kamratlig anda bland studenter, lärare och forskare och andra hästintresserade både inom och utom Arkum.

Förhållande till Urf

§4 Arkums till Svenska Ridsportförbundet anknutna moderförening är Urf, Umeå Ryttarförening.

Medlemskap och avgifter

§5 Studenter vid Umeå Universitet och därtill knutna övriga läroanstalter äger rätt att ansöka om medlemskap i Arkum. Stödmedlemskap exkluderande uppsuttna aktiviteter kan också tecknas av lärare, forskare och tidigare studenter. Om vägande skäl föreligger äger Arkums styrelse vetorätt mot ett enskilt medlemskaps giltighet.

§6 För medlemskap erfordras erlagd årsavgift till Arkum, samt för medlemmar verksamma vid Urf även erlagd årsavgift till moderföreningen. Årsavgiften till Arkum fastställs vid Arkums ordinarie årsmöte.

§7 Till hedermedlem på livstid kan årsmötet kalla person som visat särskilt intresse för föreningen och/eller dess syften. Hedersmedlem väljs vid Arkums ordinarie årsmöte med mist 2/3 majoritet. Om 2/3 majoritet ej erhålls ska ej ärendet tas till protokollet.

Utträde och uteslutning

§8 Utträde ur Arkum under löpande verksamhetsår ska ske skriftligen till styrelsen. Om årsavgift ej erlagts under verksamhetsåret anses medlem ha utträtt ur klubben. Medlemsavgift ska dock ha erlagts för deltagande i aktiviteter.

§9 Medlem som motarbetar Arkum och/eller dess ändamål kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas ur klubben.

Beslutande organ

§10 Arkums beslutande organ är årsmöte, allmänt möte samt styrelsemöte.

Verksamhets- och räkenskapsår

§11 Arkums verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Stadgeändring, upplösning

§12 För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst 21 dagars mellanrum. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske.

§13 För upplösning av Arkum krävs beslut vid två på varandra allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att upplösning ska ske. Arkums tillgångar ska fördelas enligt följande:
– Utgifter och skulder betalas, därefter
– fördelas återstående medel till organisation/er som arbetar i Arkums anda eller för hästens väl, efter samma beslutsordning som för beslut om upplösning av föreningen.

Rösträtt

§14 Varje medlem äger en röst vid årsmöte och allmänt möte. Förutom rörande ärenden som stadgas i paragraferna 7, 12 och 13 kan beslut tas med enkel röstövervikt.

§15 Ordförande äger, vid lika röstetal, utslagsröst.

Årsmöte och övriga klubbmöten

§16 Årsmöte ska äga rum senast 15 februari. Kallelse till årsmöte och allmänt möte ska ske senast 21 dagar i i förväg, på enligt styrelsen beslutat sätt. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 14 dagar före mötet. Dessa ska vara skriftliga och även tillgängliga för övriga medlemmar senast en vecka före mötet.

§17 Ärenden vid årsmöte. Följande ärenden ska förekomma:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om mötet är behörigt utlyst
Val av två justeringspersoner
Godkännande av dagordning
Föregående årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse för föregående år
Ekonomisk berättelse för föregående år
Revisionsberättelse för föregående år
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor
Val av valberedning
Fastställande av årsavgifter
Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
Mötets avslutande

§18 Ärenden vid allmänna klubbmöten. Följande ärenden ska förekomma:
Fråga om mötet är behörigt utlyst
Val av två justeringspersoner
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
Mötets avslutande

Styrelsen

§19 Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för ett verksamhetsår. Styrelsen ska bestå av ordförande och 4, 6, 8 eller 10 övriga ledamöter samt 2 till 4 suppleanter. Styrelsen utser internt vice ordförande, sekreterare, kassör samt representanter till SAR, Urf samt till andra organisationer där Arkum bör representeras i enlighet med respektive organisations föreskrifter.

§20 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För styrelsebeslut krävs enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna.

§21 Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna klubbens firma.

§22 Styrelsens åligganden är att:
– Verka för Arkums ändamål.
– Handha löpande verksamhet.
– Verkställa beslut som tagits vid årsmöte och allmänna möten.
– Tillse att räkenskaper förses.
– Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelser.
– Förbereda ärenden och motioner inför årsmöte och allmänna möten.
– Övervaka stadgarnas efterlevnad.

§23 Arkum-medlem äger rätt att närvara vid Arkums styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt.

Revision

§24 Årsmötet ska utse minst en revisor, som ej får inneha andra förtroendeuppdrag i föreningen, för att granska Arkums räkenskaper.

§25 För revision ska Arkums styrelse tillse att vald revisor erhåller klubbens räkenskaper i god tid före årsmötet. Revisorn ska i god tid före årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.

Valberedning

§26 Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en är sammankallande.

Ekonomiskt ansvar

§27 För Arkums förbindelser gäller endast klubbens tillgångar.

Uttagning till Svenska Akademikermästerskapen (SAM)

§28 För uttagning av representanter till Arkums lag i Svenska Akademikermästerskapen (SAM) gäller, att en person i vardera hopp- och dressyrlaget uttages på resultaten i Arkums klubbmästerskap. Övriga två representanter och eventuella reserver uttages av Arkums styrelse, som ska ta hänsyn till kandidaternas aktiva arbete i föreningen i sitt beslut. Om klubbmästerskap inte avhållits före SAM äger styrelsen rätt att utse hela Arkums trupp.

Övrigt

§29 Om något i Arkums verksamhet inte skulle täckas av dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Urfs och SARs stadgar och därutöver Svenska Ridsportförbundets eller SAIFs (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) i nu nämnd ordning.