Stadgar

Akademiska Ryttarklubben i Umeå stadgar

Antagna första gången 1993-10-17
Reviderade 1997, 2006, 2018, 2020 och 2021.

Klubben och dess ändamål

 • 1 Akademiska Ryttarklubben Umeå (Arkum) utgör en sammanslutning av ridintresserade studenter, lärare och forskare vid Umeå Universitet och därtill knutna övriga läroanstalter.
 • 2 Arkum har sitt säte i Umeå.
 • 3 Arkum vill främja intresset för ridning och hästsport i allmänhet, samt få till stånd en kamratlig anda bland studenter, lärare och forskare och andra hästintresserade både inom och utom Arkum.

Förhållande till Urf

 • 4 Arkums till Svenska Ridsportförbundet anknutna moderförening är Urf, Umeå Ryttarförening.

Medlemskap och avgifter

 • 5 För medlemskap i Arkum krävs det ett aktivt studerande vid universitet, högskola, eller liknande eftergymnasial utbildning. Studerande är bosatt i eller har utbildning kopplad till Västerbottens län. Detta möjliggör deltagande på Arkums ridlektioner. Stödmedlemskap exkluderande uppsuttna aktiviteter kan också tecknas av lärare, forskare och tidigare studenter. Om vägande skäl föreligger äger Arkums styrelse vetorätt mot ett enskilt medlemskaps giltighet.
 • 6a För medlemskap erfordras erlagd årsavgift till Arkum, samt för medlemmar verksamma vid moderföreningen även erlagd årsavgift till denna. Årsavgiften till Arkum fastställs vid Arkums ordinarie årsmöte.
 • 6b För medlem verksam vid moderföreningen genom Arkums ridlektioner skall lektionsavgiften vara Arkum tillhanda senast en vardag innan aktuell lektion. Betalning som inkommer efter denna dag räknas således som försenad. Styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift på 50 kr för varje enskild försenad lektionsavgift.
 • 7 Till hedermedlem på livstid kan årsmötet kalla person som visat särskilt intresse för föreningen och/eller dess syften. Hedersmedlem väljs vid Arkums ordinarie årsmöte med mist 2/3 majoritet. Om 2/3 majoritet ej erhålls ska ej ärendet tas till protokollet.

Utträde och uteslutning

 • 8 Utträde ur Arkum under löpande verksamhetsår ska ske skriftligen till styrelsen. Om årsavgift ej erlagts under verksamhetsåret anses medlem ha utträtt ur klubben. Medlemsavgift ska dock ha erlagts för deltagande i aktiviteter.
 • 9 Medlem kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas ur klubben samt få sitt medlemskap avbrutet om
 1. medlem motarbetar Arkum och/eller dess ändamål. ARKUM kommer ej att betala tillbaka medlemsavgiften.
 2. medlem ej bedöms som lämplig att deltaga på ridlektioner efter bedömning av ridläraren att lektionen ej kan genomföras på ett säkert sätt eller en lämplig nivå. ARKUM betalar tillbaka hela medlemsavgiften om så önskas. URF betalar ej tillbaka medlemsavgiften.
 3. medlem ej betalar lektionsavgift eller medlemsavgift trots upprepade påminnelser. Varken ARKUM eller URF kommer att betala tillbaka medlemsavgiften. Medlem är betalningsskyldig för icke betalda avgifter.

Beslutande organ

 • 10 Arkums beslutande organ är årsmöte, allmänt möte samt styrelsemöte.

Verksamhets- och räkenskapsår

 • 11 Arkums verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Stadgeändring, upplösning

 • 12 För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Mötena ska hållas med minst 21 dagars mellanrum. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att stadgeändring ska ske.
 • 13 För upplösning av Arkum krävs beslut vid två på varandra allmänna möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna måste tillstyrka beslut för att upplösning ska ske. Arkums tillgångar ska fördelas enligt följande:
  – Utgifter och skulder betalas, därefter
  – fördelas återstående medel till organisation/er som arbetar i Arkums anda eller för hästens väl, efter samma beslutsordning som för beslut om upplösning av föreningen.

Rösträtt

 • 14 Varje medlem äger en röst vid årsmöte och allmänt möte. Förutom rörande ärenden som stadgas i paragraferna 7, 12 och 13 kan beslut tas med enkel röstövervikt.
 • 15 Ordförande äger, vid lika röstetal, utslagsröst.

Årsmöte och övriga klubbmöten

 • 16 Årsmöte ska äga rum senast 15 februari. Kallelse till årsmöte och allmänt möte ska ske senast 21 dagar i i förväg, på enligt styrelsen beslutat sätt. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 14 dagar före mötet. Dessa ska vara skriftliga och även tillgängliga för övriga medlemmar senast en vecka före mötet.
 • 17 Ärenden vid årsmöte. Följande ärenden ska förekomma:
  Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Fråga om mötet är behörigt utlyst
  Val av två justeringspersoner
  Godkännande av dagordning
  Föregående årsmötesprotokoll
  Verksamhetsberättelse för föregående år
  Ekonomisk berättelse för föregående år
  Revisionsberättelse för föregående år
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Val av ordförande för kommande verksamhetsår
  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
  Val av revisor
  Val av valberedning
  Fastställande av årsavgifter
  Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
  Mötets avslutande
 • 18 Ärenden vid allmänna klubbmöten. Följande ärenden ska förekomma:
  Fråga om mötet är behörigt utlyst
  Val av två justeringspersoner
  Godkännande av dagordning
  Föregående mötesprotokoll
  Övriga ärenden som kan tas upp till beslut
  Mötets avslutande

Styrelsen

 • 19 Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för ett verksamhetsår. Styrelsen ska bestå av ordförande och 4, 6, 8 eller 10 övriga ledamöter samt 2 till 4 suppleanter. Styrelsen utser internt vice ordförande, sekreterare, kassör samt representanter till SAR, Urf samt till andra organisationer där Arkum bör representeras i enlighet med respektive organisations föreskrifter.
 • 20 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För styrelsebeslut krävs enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna.
 • 21 Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna klubbens firma.
 • 22 Styrelsens åligganden är att:
  – Verka för Arkums ändamål.
  – Handha löpande verksamhet.
  – Verkställa beslut som tagits vid årsmöte och allmänna möten.
  – Tillse att räkenskaper förses.
  – Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelser.
  – Förbereda ärenden och motioner inför årsmöte och allmänna möten.
  – Övervaka stadgarnas efterlevnad.
 • 23 Arkum-medlem äger rätt att närvara vid Arkums styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt.

Revision

 • 24 Årsmötet ska utse minst en revisor, som ej får inneha andra förtroendeuppdrag i föreningen, för att granska Arkums räkenskaper.
 • 25 För revision ska Arkums styrelse tillse att vald revisor erhåller klubbens räkenskaper i god tid före årsmötet. Revisorn ska i god tid före årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.

Valberedning

 • 26 Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en är sammankallande.

Ekonomiskt ansvar

 • 27 För Arkums förbindelser gäller endast klubbens tillgångar.

Uttagning till Svenska Akademikermästerskapen (SAM)

 • 28 Representanter till ARKUMs lag i Svenska Akademikermästerskapen (SAM) ska återspegla både skicklighet och engagemang i föreningen. Styrelsen utser vilka som blir uttagna till ARKUMs trupp i dressyr och hoppning samt eventuella reserver utifrån hur uttagningen har sett ut det året, samt med hänsyn till deltagarnas engagemang i föreningen.

Övrigt

 • 29 Om något i Arkums verksamhet inte skulle täckas av dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Urfs och SARs stadgar och därutöver Svenska Ridsportförbundets eller SAIFs (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) i nu nämnd ordning.

Stalltjänst

 • 30 Som ridande medlem i ARKUM åtagar man sig att genomföra tilldelad ideell stalltjänst i samband med ARKUMs ridlektioner ett antal gånger per termin. Ordförande eller vice ordförande tilldelar stalltjänsten emellan de som rider ridlektionen.